Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn

Disse vilkår udgør version 13 med ikrafttrædelsesdato den 26. april, 2023, medmindre andet annonceres af Punktum dk, og er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af disse vilkår, jf. domænelovens § 14, stk. 3.

Indhold

1. Om brugsret til et .dk-domænenavn

2. Administration af Domænenavn

3. Ansøgning om brugsret til et Domænenavn

4. Retvisende kontaktoplysninger

5. Betaling for Domænenavn

6. Krav om tilslutning af navneservere

7. Registrantens overdragelse af Domænenavn og opsigelse af Aftale

8. Udlevering af oplysninger

9. Uretmæssig brug af Domænenavn

10. Gennemtvingelse af afgørelser

11. Klage og sagsbehandlingskrav

12. Ændring af Vilkår

13. Ansvarsbegrænsning

14. Lovvalg og værneting

1. Om brugsret til et .dk-domænenavn

1.1 Disse vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn (herefter ”Vilkår”) fastsætter betingelser, herunder rettigheder og forpligtelser for brugsret til et andenordens domænenavn under .dk-domænet (herefter ”Domænenavn”).

1.2 Disse Vilkår er fastsat af Punktum dk A/S (herefter ”Punktum dk”) og tiltrædes i forbindelse med indgåelse, fornyelse eller forlængelse af en aftale med Punktum dk om brugsret til et Domænenavn (herefter ”Aftalen”).

1.3 En ”Ansøger” er en juridisk eller fysisk person, der indgiver en ansøgning om et Domænenavn til en ”Registrator” efter eget valg. En Registrator kan være etableret både inden for og uden for EU og forhandler Domænenavne på baggrund af en gyldig forhandlerkontrakt med Punktum dk.

En Ansøger kan kun komme i betragtning til en brugsret til et Domænenavn, der ikke allerede er registreret eller suspenderet.

1.4 En Ansøger, der får tildelt brugsretten til et Domænenavn, og en juridisk eller fysisk person, der får et Domænenavn overdraget til sig, bliver ”Registrant” ved at indgå Aftale med Punktum dk. Vilkårene er en integreret del af Aftalen mellem Registranten og Punktum dk.

1.5 Indgåelse af en aftale om brugsret til et Domænenavn samt om forlængelse og om fornyelse heraf er ikke omfattet af forbrugeraftalelovens bestemmelser om fortrydelsesret, jf. undtagelsen herfor i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13.

1.6 Punktum dk kan bringe Aftalen til ophør som nærmere beskrevet i disse vilkår, hvis en registrant ikke efterlever sine forpligtelser. En Registrant har ikke ret til refusion af betalingen for et Domænenavn i sådanne tilfælde.

Når en Aftale bringes til ophør uanset årsagen, indebærer det, at Domænenavnet bliver suspenderet i en periode på 30 dage, hvorefter Domænenavnet slettes. Fra tidspunktet for suspension offentliggør Punktum dk ikke længere oplysninger om Registranten.

Suspension af et Domænenavn indebærer, at Domænenavnet frakobles navne-servere, således at blandt andet en hjemmeside i sin helhed og e-mailadresser knyttet til Domænenavnet vil være ude af funktion.

Sletning af et Domænenavn indebærer, at Domænenavnet igen er tilgængeligt for registrering. 

2. Administration af Domænenavn

2.1 En Registrant kan vælge én af to mulige ordninger for håndtering af sin brugsret til Domænenavnet på: 

1. Registranten giver ved aftale med en Registrator denne beføjelser til på sine vegne at foretage bestemte handlinger (herefter ”Forhandlerhåndtering”), der samlet omfatter:

 • Foretage betaling til Punktum dk i forbindelse med indgåelse af Aftale samt forlængelse og fornyelse heraf, og ved genopretning af et Domænenavn, der er blevet suspenderet, hvor dette efter Vilkårene er muligt.
 • Opdatere Registrantens kontaktoplysninger: E-mailadresse, telefon- og telefaxnummer samt angivet kontaktperson, hvis Registranten har bopæl i Danmark, og herudover postadresse, hvis Registranten har bopæl uden for Danmark. 
 • Administrere navneservere: Sikre tilslutning af mindst to autoritative navneservere, skifte af navneservere, varetage sikkerhedsforanstaltninger, herunder om DNSSEC, samt oprette navneservere under Domænenavnet.
 • Gennemføre overdragelse af Domænenavnet. Registrator vil først kunne udføre denne tjeneste for en Registrant på et tidspunkt, som fastsættes af Punktum dk og meddeles på Punktum dk's hjemmeside.
 • Opsige aftale om brugsret til Domænenavnet.

2. Registranten kan selv foretage bestemte handlinger til håndtering af brugsretten til Domænenavnet eller ved aftale lade andre bistå hertil (herefter ”Registranthåndtering). Denne bistand kan omfatte følgende:

 • Registranten kan indsætte en anden juridisk eller fysisk person i rollen som betaler for Domænenavnet, som dermed varetager alle betalinger til Punktum dk på vegne af Registranten. 
 • Registranten kan indsætte en anden juridisk eller fysisk person i rollen som fuldmægtig til i begrænset omfang at disponere på vegne af Registranten, hvilket omfatter følgende beføjelser: Iværksætte skift af navneservere, varetage sikkerhedsforanstaltninger, herunder DNSSEC, oprette navneservere på domænenavnet, ændre registreringsperiode for et Domænenavn og udskifte personen, der varetager betalerrollen mv. 

2.2 De handlemuligheder, som knytter sig til betaler- og fuldmægtigrollerne, jf. punkt 2.1 nr. 2, er beskrevet nærmere på Punktum dk's hjemmeside.

Registranten er over for Punktum dk ansvarlig for at sikre, at de angivne kontakt-oplysninger for personer, som varetager betaler- og fuldmægtigrollerne, er retvisende.

2.3 Ved Forhandlerhåndtering er en Registrant berettiget til på ethvert tidspunkt at foretage et skifte til Forhandlerhåndtering ved en anden Registrator eller et skifte til Registranthåndtering. Et skifte som nævnt ovenfor kan først gennemføres, når en eventuel kontrol efter punkt 4.3 er afsluttet.

Hvis den Registrator, som Registranten har en aftale med, ikke har en gyldig forhandlerkontrakt med Punktum dk, vil Punktum dk foretage et skifte for Registranten til Registranthåndtering.

2.4 Ved Registranthåndtering kan en Registrant foretage et skifte til Forhandlerhåndtering af et Domænenavn, hvis der ikke er ubetalte fakturaer fra Punktum dk vedrørende Domænenavnet.

3. Ansøgning om brugsret til et Domænenavn

3.1  Ansøgning om brugsret til et Domænenavn skal ske gennem en Registrator.
3.2  Ansøgeren skal sætte Registrator i stand til at kunne indsende følgende oplysninger i en ansøgning til Punktum dk:

 • Det ansøgte Domænenavn.
 • Registreringsperioden, dvs. hvor længe Domænenavnet anmodes om at være registreret (de registreringsperioder, som det er muligt for en Ansøger at vælge, er oplyst på Punktum dk's hjemmeside).
 • Navnene på mindst to autoritative navneservere, som er registreret hos Punktum dk.
 • Valg af håndteringsordning, jf. afsnit 2.1.
 • Ansøgerens egne retvisende kontaktoplysninger, dvs. fulde navn, én fysisk postadresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Ansøgerens CVR-nummer, hvis ansøgeren er en juridisk person med bopæl i Danmark.

Hvis der ansøges om et Domænenavn, som Punktum dk tilbyder særskilt til Ansøgeren, skal Ansøgeren desuden sikre, at Registrator kan videregive en tilknyttet kode udstedt af Punktum dk.

3.3 Registreringsperioden begynder, når Punktum dk registrerer Domænenavnet efter at have konstateret:

 • at Domænenavnet ikke allerede er registreret eller suspenderet,
 • at ansøgningen indeholder de i punkt 3.2 angivne oplysninger, og
 • at de angivne navneservere er registreret hos Punktum dk.

Den første registreringsperiode strækker sig fra den dag, Punktum dk registrerer Domænenavnet og indtil udløb af den ansøgte periode.

Registreringsperioden kan afbrydes, hvis en Ansøger af et Domænenavn ikke har accepteret Aftalen med Punktum dk senest fire døgn efter, at Punktum dk har sendt Aftalen til Ansøgeren på den oplyste e-mailadresse.

4. Retvisende kontaktoplysninger

4.1 En Registrant skal sikre, at dennes kontaktoplysninger i Punktum dk's systemer på ethvert tidspunkt er retvisende. Det betyder, at Registrantens kontaktoplysninger skal være korrekte og opdaterede, således:

 • at Punktum dk som følge heraf har registreret Registranten med korrekt identitet og
 • at det til enhver tid er muligt at få oplyst, hvem der som Registrant står bag et domænenavn og 
 • at Registranten kan kontaktes direkte.

4.2 Ved Registranthåndtering, skal Registranten sikre retvisende kontaktoplysninger på den af Punktum dk anviste metode.

Ved Forhandlerhåndtering har en Registrant bemyndiget en Registrator til på sine vegne at kunne opdatere e-mailadresse, telefonnummer samt angivet kontaktperson, hvis Registranten har bopæl i Danmark og herudover fysisk postadresse, hvis registranten har bopæl i udlandet.

4.3 Punktum dk kan som led i kontrol af Registrantens kontaktoplysninger gennemføre en undersøgelse af de oplysninger, der knytter sig til registreringen af Domænenavnet. 
Punktum dk kan endvidere som led i kontrol af, at Registrantens kontaktoplysninger er retvisende, anvise de kontrolforanstaltninger, som Registranten skal følge.  Det kan omfatte:

 • elektronisk identifikation,
 • anmodning om at indsende dokumentation på dansk eller engelsk for Registrantens kontaktoplysninger, som de fremstår i Punktum dks systemer eller 
 • opdatering af sine kontaktoplysninger på anmodning fra Punktum dk.

4.4 Hvis en Registrant ikke kan sikre, at kontaktoplysningerne er retvisende, herunder at en anmodning, jf. punkt 4.3 ikke er besvaret, senest 25 dage efter afsendelse af anmodning fra Punktum dk, kan Punktum dk træffe beslutning om at bringe Aftalen til ophør. En sådan beslutning kan gælde for alle de Domænenavne, som en Registrant med de pågældende kontaktoplysninger har en brugsret til.

4.5 Meddelelser fra Punktum dk til en Registrant sendes elektronisk via de kontakt-oplysninger, som Registranten har oplyst. Punktum dk er berettiget til at gennemføre en beslutning om at bringe Aftalen til ophør, selv om meddelelsen ikke er modtaget af Registranten eller af anden grund ikke er kommet til Registrantens kundskab. 

5. Betaling for Domænenavn

5.1 En Registrant betaler gebyr for at have et Domænenavn registreret i en periode (herefter ”Periodegebyr”). Gebyr for den første registreringsperiode af et Domænenavn betales til Registrator, der herefter er ansvarlig for den videre betaling af Periodegebyret til Punktum dk.

5.2 Brugsretten for et Domænenavn kan fornys ved betaling af Periodegebyr for en ny periode, og kan forlænges i løbet af en registreringsperiode ved betaling af et gebyr herfor. Hermed fornys og forlænges Aftalen med Punktum dk om brugsret til Domænenavnet.

5.3 Ved Forhandlerhåndtering er Registrator automatisk ansvarlig for, at betaling for Domænenavnet til Punktum dk finder sted, medmindre Registrator har meddelt Punktum dk, at Aftalen ikke skal fornyes.

5.4 Ved Registranthåndtering kan en Registrant eller den person, der varetager betalerrollen på vegne af Registranten, efter den første registreringsperiode betale gebyr for forlængelse og fornyelse af Aftalen direkte til Punktum dk.

Hvis Registranten har indsat en person i betalerrollen, udsteder Punktum dk fakturaer og sender meddelelser angående betalinger til denne person.

En Registrant eller den person, der varetager en fuldmægtigrolle, kan ikke udskifte personen i betalerrollen, hvis der er en ubetalt faktura fra Punktum dk vedrørende Domænenavnet.

5.5 Hvis en registreringsperiode ikke fornys, suspenderer Punktum dk Domænenavnet i 30 dage.

5.6 Mod betaling af et gebyr har en Registrant ret til at få genoprettet et Domænenavn, som er suspenderet på grund af manglende betaling af Periodegebyr.

Ved Forhandlerhåndtering har Registranten bemyndiget en Registrator til på sine vegne at få genoprettet et Domænenavn, som er suspenderet på grund af manglende betaling af periodegebyr.

Ved Registranthåndtering kan der ske betaling for genopretning af et suspenderet Domænenavn, uden at det fremgår, hvem der foretager betalingen. I det tilfælde er det dog en betingelse for fornyelse af registreringsperioden, at Registranten efterfølgende på den af Punktum dk anviste metode tilkendegiver, at Registranten ønsker at forny Aftalen. Det er desuden en betingelse, at Registranten skal sikre, at sine kontaktoplysninger er retvisende, jf. afsnit 4.

5.7 Hvis der ikke er betalt nyt Periodegebyr og gebyr for genopretning af Domænenavnet i løbet af suspensionsperioden, jf. punkt 5.5, sletter Punktum dk Domænenavnet.

5.8 Punktum dk kan ensidigt indføre eller ændre gebyrer, hvis det er nødvendigt for at dække omkostninger til udbud og drift af tjenesteydelser, der knytter sig til administration af Domænenavne. Indførsel eller ændring af gebyrer kan begrundes i forhold, der vedrører vedligeholdelse og opdatering af brugerflader, it-systemer og administrative processer; produktudvikling; ændrede lovgivningskrav eller standarder; inflation og pristalsregulering; udgifter til leverandører eller andre eksterne parter, samt imødegåelse af retssager. En nærmere uddybning heraf findes på Punktum dk's hjemmeside.

5.9 Alle gebyrer er oplyst på Punktum dk's hjemmeside. Alle betalinger og betalingsoplysninger til Punktum dk skal ske på den af Punktum dk anviste måde. 

6.1 Der skal til et Domænenavn være tilsluttet mindst to autoritative navneservere, der er registreret hos Punktum dk af den juridiske eller fysiske person, der har kontrollen over de pågældende navneservere.

Hvis der ikke er mindst to autoritative navneservere tilsluttet Domænenavnet, kan Punktum dk bringe Aftalen til ophør, medmindre Registranten har Forhandlerhåndtering.

6.2 Ved Forhandlerhåndtering af et Domænenavn gælder følgende:

 • Registrator skal sikre, at punkt 6.1 er opfyldt.
 • Registrator skal varetage foranstaltninger til øget sikkerhed på Domænenavnet, herunder om DNSSEC. Sidstnævnte sikres ved, at Registrator enten tilbyder Registranten DNSSEC-signering eller oplyser om, hvem der kan tilbyde dette. 
 • Registrator skal skifte navneservere på Domænenavnet, hvis der er behov herfor.

6.3 Ved Registranthåndtering gælder følgende:

 • Den, der har kontrollen over navneserverne, jf. punkt 6.1, kan varetage foranstaltninger til øget sikkerhed på Domænenavnet, herunder om DNSSEC. Hvis en Registrator har denne kontrol, skal Registrator enten tilbyde DNSSEC-signering eller oplyse om, hvem der kan tilbyde dette. 
 • En Registrant kan, i det omfang tekniske branchestandarder tillader det, vælge selv at varetage de ovenfor nævnte sikkerhedsforanstaltninger, ligesom en Registrant kan fravælge sikkerhedsforanstaltningerne. Dette skal ske på den af Punktum dk anviste måde.
 • En Registrant kan iværksætte skift af navneservere på Domænenavnet.

6.4 Skifte af navneservere sker på den af Punktum dk anviste måde og forudsætter, at Domænenavnet ikke er suspenderet af Punktum dk, samt at de nye navneservere er registreret hos Punktum dk og svarer autoritativt for Domænenavnet.

7. Registrantens overdragelse af Domænenavn og opsigelse af Aftale

7.1 En Registrant har ret til at overdrage et Domænenavn til en anden fysisk eller juridisk person. Overdragelsen gennemføres på den af Punktum dk anviste måde. Ved Registranthåndtering er det en betingelse for overdragelsen, at der ikke er ubetalte fakturaer fra Punktum dk vedrørende Domænenavnet.

7.2 Ved en overdragelse indtræder den nye Registrant i den tidligere Registrants forudbetalte registreringsperiode.

Det er en betingelse for overdragelse, at den nye Registrant indgår en aftale om brugsret til Domænenavnet, og at der til Punktum dk betales et gebyr for overdragelse. Ved en overdragelse kontrollerer Punktum dk endvidere den nye Registrants kontaktoplysninger, jf. afsnit 4.

7.3 En Registrant har ret til på ethvert tidspunkt at opsige Aftalen, således at Aftalen ophører, og Domænenavnet suspenderes, på en dato efter eget valg inden for den forudbetalte registreringsperiode. Opsigelse gennemføres på den af Punktum dk anviste måde.

Ved Forhandlerhåndtering bemyndiger Registranten Registrator til på sine vegne at opsige Aftalen.

7.4 Hvis en Registrant opsiger Aftalen før udløb af en registreringsperiode, udbetaler Punktum dk elektronisk et eventuelt overskydende beløb til Registranten. Der udbetales et beløb, som svarer til Periodegebyret for den resterende del af den forudbetalte registreringsperiode fratrukket et opsigelsesgebyr.

7.5 Et opsagt Domænenavn suspenderes i 30 dage og slettes herefter, medmindre Registranten mod betaling af et gebyr har generhvervet brugsretten ved genoprettelse af Domænenavnet inden udløb af suspensionsperioden.

Ved Forhandlerhåndtering skal Registranten bemyndige Registrator til på sine vegne at få genoprettet et Domænenavn og foretaget betaling herfor.

7.6 En Registrant kan ikke overdrage et Domænenavn i følgende tilfælde:

 • Når der ved Klagenævnet for Domænenavne er indledt en klagesag om det pågældende Domænenavn, og så længe denne sag er under Klagenævnets behandling. 
 • Når Punktum dk har modtaget dokumentation for, at der er anlagt en sag om Domænenavnet ved en domstol, og så længe det kan dokumenteres, at sagen er under domstolsbehandling. 

8. Udlevering af oplysninger

8.1 En Registrant har ret til at få udleveret eller få adgang til oplysninger, som Punktum dk er i besiddelse af om et Domænenavn, som den pågældende er eller har været Registrant af. En Registrant kan dog kun få oplysninger i forhold til den periode, vedkommende har været Registrant af Domænenavnet.

8.2 En Registrant har ret til at få udleveret eller få adgang til oplysninger om Registrator i forhold til Registranten og for den periode, vedkommende har været Registrant af Domænenavnet.

8.3 Punktum dk kan udlevere eller give adgang til en Registrants kontaktoplysninger og eventuelle andre oplysninger relateret til Domænenavnet til følgende:

 • En Registrator, der håndterer Domænenavnet på vegne af en Registrant som led i Forhandlerhåndtering. 
 • En Registrator eller anden tredjemand, der efter aftale med Registranten varetager betaler- og fuldmægtigrollerne.

Oplysninger om Registranten og Domænenavnet vil kun kunne udleveres til Registrator eller tredjemand for den periode, hvor vedkommende har haft en aftale med Registranten.

8.4 Punktum dk kan på anmodning udlevere eller give adgang til oplysninger om en Registrant eller om et Domænenavn til andre end de i pkt. 8.1 og 8.3 nævnte fysiske og juridiske personer, der er berettiget hertil i medfør af dansk lovgivning.

9. Uretmæssig brug af Domænenavn

9.1 Punktum dk kan suspendere et Domænenavn, hvis;

 • der er en nærliggende risiko for, at internetbrugeres stavefejl eller slåfejl ved indtastning af en URL i et adressefelt udnyttes til at skabe forveksling med et andet næsten identisk Domænenavn og dermed skaber trafik på egen hjemmeside,
 • Registranten af det Domænenavn, der udnyttes ved forveksling, indgiver anmeldelse, 
 • det Domænenavn, der udnyttes ved forveksling, og det anmeldte Domænenavn er aktive over for almenheden, f.eks. til drift af en hjemmeside, 
 • det anmeldte Domænenavn er registreret på et senere tidspunkt, end anmelderen har fået sit Domænenavn registreret, 
 • Registranten af det anmeldte Domænenavn ikke har relevante navne- eller varemærkerettigheder eller andre kendetegnsrettigheder eller anden saglig grund til at gøre brug af Domænenavnet, og
 • Registranten af det anmeldte Domænenavn og/eller en juridisk eller fysisk person med nær tilknytning til Registranten har registreret mindst to andre Domænenavne med tilsvarende nærliggende risiko for forveksling som omtalt ovenfor. 

Punktum dk træffer først afgørelse om suspension af det anmeldte Domænenavn, når Registranten af Domænenavnet har haft mulighed for at fremkomme med en udtalelse i sagen.

Registranten af det anmeldte Domænenavn får en frist på 72 timer til at frem-komme med en udtalelse. Fristen beregnes fra det tidspunkt, Punktum dk afsender meddelelsen til Registranten med anmodning om at komme med en udtalelse.

Suspension af Domænenavnet opretholdes i fire uger eller, hvis afgørelsen om suspension indbringes for Klagenævnet for Domænenavne, frem til nævnets afgørelse i sagen.

Efter suspensionsperiodens udløb, sletter Punktum dk det anmeldte Domænenavn, medmindre anmelderen forinden har anmodet Punktum dk om at få over-draget Domænenavnet.

Såfremt samme Registrant i mindst 2 tilfælde har fået suspenderet et Domænenavn efter nærværende punkt, vil en Aftale om brugsret til et Domænenavn først kunne indgås med Punktum dk, når Registranten indtaster en kode, som Punktum dk fremsender med fysisk brev.

9.2 Punktum dk kan suspendere et Domænenavn, hvis;

 • Domænenavnet anvendes i forbindelse med åbenbar risiko for økonomisk kriminalitet, kompromittering af it-udstyr, f.eks. phishing og malware-distribution, og/eller indhold af stærkt krænkende karakter, og
 • Domænenavnets anvendelse skaber en forvekslingsrisiko med en anden fysisk eller juridisk persons Domænenavn, navn, logo, varemærke eller andre kendetegn, og
 • forholdene taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene.

Suspension af Domænenavnet opretholdes i fire uger eller, hvis afgørelsen om suspension indbringes for Klagenævnet for Domænenavne, frem til nævnets afgørelse i sagen.

Efter suspensionsperiodens udløb, sletter Punktum dk Domænenavnet, medmindre Registranten over for Punktum dk har dokumenteret, at det forhold, der har begrundet suspensionen, ikke længere er til stede.

9.3 Punktum dk kan suspendere et Domænenavn, hvis;

 • Domænenavnet anvendes i forbindelse med åbenbart ulovlige handlinger eller undladelser, der krænker væsentlige sikkerhedsmæssige eller samfundsmæssige hensyn, og
 • forholdene taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene.

Suspension af Domænenavnet opretholdes i fire uger eller, hvis afgørelsen indbringes for Klagenævnet for Domænenavne, frem til nævnets afgørelse i sagen.
Efter suspensionsperiodens udløb, sletter Punktum dk Domænenavnet.

9.4 Punktum dk kan suspendere et Domænenavn, hvis;

 • Domænenavnet anvendes i forbindelse med åbenbart ulovlige handlinger eller undladelser, og
 • et påbud eller forbud i en konkret sag vedrørende ulovligt indhold på en hjemmeside først er søgt opnået mod krænkeren eller andre mellemmænd end Punktum dk, der teknisk medvirker til udbredelsen af det ulovlige indhold, og 
 • et sådan påbud eller forbud – henset til formålet hermed – ikke er en reel mulighed eller må anses for udsigtsløst eller har vist sig utilstrækkeligt, og
 • forholdene taler for ikke at afvente en afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne eller domstolene. 

Suspension af Domænenavnet opretholdes i fire uger eller, hvis afgørelsen om suspension indbringes for Klagenævnet for Domænenavne, frem til nævnets af-gørelse i sagen.

Efter suspensionsperiodens udløb, sletter Punktum dk Domænenavnet.

9.5 Hvis den åbenbart ulovlige handling eller undladelse direkte knytter sig til et specifikt Domænenavn, kan Punktum dk blokere Domænenavnet og dermed forhindre enhver ny registrering af Domænenavnet. 

9.6 Blokering af et Domænenavn indebærer, at Punktum dk sikrer, at brugsret til Domænenavnet ikke længere kan opnås, og at Domænenavnet ikke kan registreres i Punktum dk's systemer og tilknyttes navneservere.

10. Gennemtvingelse af afgørelser

10.1 Punktum dk gennemfører overdragelse, sletning eller blokering af et Domænenavn, hvis der foreligger en afgørelse herom fra en domstol eller voldgiftsret, hvis Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse herom, eller hvis en kompetent myndighed har udstedt et gyldigt påbud herom.
Gennemtvingelsen af en afgørelse sker på den af Punktum dk anviste måde.

10.2 Et Domænenavn, der er omfattet af en retskendelse om beslaglæggelse, over-drages til politiet, der herefter bliver Registrant af Domænenavnet.
Politiet kan på anmodning få begrænset brugsretten til det beslaglagte Domænenavn i indtil to år. Politiet kan forlænge perioden for et år ad gangen ved fremsendelse af dokumentation til Punktum dk for, at sagen fortsat verserer.

11. Klage og sagsbehandlingskrav

11.1 Punktum dk træffer beslutninger i henhold til nærværende Vilkår hurtigst muligt.

Ved meddelelse om en beslutning, der er bebyrdende for en Registrant, yder Punktum dk vejledning om klageadgang til Klagenævnet for Domænenavne. Vejledning om indgivelse af en klage kan til enhver tid findes på Klagenævnets hjemmeside.

12. Ændring af Vilkår

12.1 Punktum dk kan ensidigt ændre disse Vilkår, og en Registrant er således om-fattet af de til enhver tid gældende Vilkår. Punktum dk offentliggør ændrede Vilkår senest en måned, før ændringen træder i kraft.

En Registrant af et Domænenavn informeres individuelt om væsentlige ændringer i nærværende Vilkår senest en måned, før ændringerne træder i kraft.

12.2  Nærværende Vilkår findes på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to versioner har den danske version forrang.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1 Punktum dk kan ikke holdes ansvarlig for det tab, som en beslutning om at foretage en suspension, blokering, sletning eller overdragelse af et Domænenavn måtte påføre Registranten, ligesom Punktum dk ikke kan holdes ansvarlig for en Registrants indirekte tab.

13.2 Punktum dk kan ikke holdes ansvarlig for en Registrants krænkelse af tredjemands rettigheder.

13.3 Registranten er forpligtet til at holde Punktum dk skadesløs i forbindelse med eventuelle tvister om brugsretten til et Domænenavn.

13.4 Punktum dk er ikke erstatningsansvarlig for det tab, en Registrant måtte lide som følge af gennemtvingelse af afgørelser efter punkt 10.

13.5 Punktum dk's erstatningsansvar er i alle tilfælde maksimeret til 100.000 kr. pr. suspension, blokering, sletning eller overdragelse af et Domænenavn.

13.6 Ansvarsbegrænsningerne i punkt 13.1 – 13.5 finder ikke anvendelse, hvis Punktum dk har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

14. Lovvalg og værneting

14.1 En tvist mellem Punktum dk og en Registrant skal afgøres efter dansk ret. Værneting er Københavns Byret.

 

Butik

Tidligere vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn

Her kan du hente tidligere versioner af vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn